Follow

Duss bijna iedereen hier ziek thuis behalve papa en Zoe van 4 maanden...

· · Web · 1 · 0 · 0

@AnnetvE dankje! vooral in de combinatie met werken een uitdaging

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!