Follow

Gisteren Yunohost verwijderd na het me tot 2x toe in de steek liet. Nu alles via docker draaien 😄 veel beter en veel meer controle over de inrichting.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!