Follow

Goedemorgen! Na gisteren en dagje ziek te zijn geweest ben ik vandaar weer :-). Vrouwlief gaat een middagje lunchen en ik ga vanmiddag met de auto naar de winkel om ingrediënten te halen van de BBQ van morgen....fijne dag iedereen!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!