Follow

Goooooooooooooedemorgen! Ik zit alweer in de woonkamer. Onze kleine meid werd wakker dus een goed moment om in de woonkamer met de tuindeur open een flesje te geven. Laat de koude lucht maar binnenkomen 😁

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!