Follow

Planning voor vandaag: vrouwlief gaat om half 10 sporten, als zei terug is ga ik snel naar de winkel voor de bbq. S'middags visite van opa en oma (mijn ouders) :-). Fijne dag allemaal!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!