Follow

Zo en dat was 140cc in amper 10minuten een record voor de kleine man. Maar sirieus als hij liever koude flesjes heeft ipv warme had ie het wel even mogen zeggen.

@AnnetvE nope zowel m'n vrouw en ik waren verbaasd dat zo snel z'n flesje leeg ging en dat zonder provlrmen. De volgende flesjes ronde gaan we het weer zo doen.

@AnnetvE ja maar wat is minder warm? Het is niet alsof ie der kan vertellen helaas 😅 daarom probeerden we vanmorgen gewoon koud en dat ging er zonder problemen in iets wat we al in geen weken hadden mee gemaakt

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!