Follow

Zo, opa en oma weer naar huis inclusief jawel de peuter die moest logeren daar dus hup mee met opa en oma. Dus zijn papa en mama alleen met de 2 kleine guppen.

Overigens was het vandaag een hele leuke dag en hebben we erg genoten! Zelfs de bbq was zeer geslaagd 😁

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!