Zo, opa en oma weer naar huis inclusief jawel de peuter die moest logeren daar dus hup mee met opa en oma. Dus zijn papa en mama alleen met de 2 kleine guppen.

Follow

Overigens was het vandaag een hele leuke dag en hebben we erg genoten! Zelfs de bbq was zeer geslaagd 😁

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!