Follow

Goooooooooooooedemorgen weer aangekomen op kantoor in Rotterdam 😄

· · Web · 1 · 0 · 3

@jeroen Veel plezier! Blij dat ik niet naar Rotterdam hoef (is dik 2 uur rijden ;)

@paulkater Haha begrijpelijk. Vanaf mijn huis zonder file is het krap een halfuur dus dat is wel te doen 🙂

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!