Follow

Vanavond weer ik geweest dat mij wederhelft afgestudeerd arts is. De 3 jarige kreeg een pseudokroep aanval. Pseudokroep is een ontsteking aan de keel en bij zo'n aanval wordt je benauwd. Voor ouders is het spannend om je ziet dat je kindje het benauwd heeft en hoest als een zee hond. Alleen de kunst is om rustig te blijven. Nou het is dat mijn vrouw weet dat het niet ernstig is anders had ik allang 112 gebeld 😆 gelukkig ligt hij nu weer te slapen en is het voorbij...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!