Follow

Zo kids weer op bed. Was een fijne dag vandaag. Nu pretty little lairs: original sin kijken op hbo eens zien of dat wat is

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!